to oblivion kledingmerk kortrijk
0.00
No products in the cart.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

De leverancier: to oblivion met ondernemingsnummer BTW 0769.721.031. in België, 8500 Kortrijk, Ten Houte 1.

De site: www.to-oblivion.com

De voorwaarden: Deze overeenkomst

De bestelling: Een bestelling geplaatst door een persoon op de site

De locatie: De locatie van de Algemene Voorwaarden op de site

De producten: De goederen die op de site te koop zijn

De opdrachtgever: Degene die bestelt

De klantendienst: Deze dienst is toegankelijk via ons contactformulier of via

info@to-oblivion.com

Artikel 2 - Algemeen

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers of gebruikers van de site. Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden, aangezien deze op elk moment door ons kunnen worden gewijzigd en op deze website kunnen worden geplaatst. In geval van tegenstrijdigheid of stilzwijgen van deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Indien een van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden onwettig of ongeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden van toepassing.

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling zijn de algemene voorwaarden die werden gepubliceerd op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Zij zullen alle eerdere of latere voorwaarden vernietigen. De klant kan deze algemene voorwaarden downloaden en afdrukken .

Zoals vermeld in deze siteregels, verwijst "to oblivion" naar to oblivion.

Onderhavige Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten van partijen die voortvloeien uit de online verkoop van producten die worden aangeboden op sites van to oblivion. To oblivion levert al haar diensten vanuit België. Het contract tussen de partijen wordt geacht te zijn uitgevoerd in België, met verzending naar verschillende landen vanuit België.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die via de site worden verkocht. Ze mogen niet worden gewijzigd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van to oblivion.

De Algemene Voorwaarden zijn geschreven in het Nederlands. Mocht de inhoud onduidelijk zijn, dan is er altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de klantenservice.

Artikel 3 – Rechtsbevoegdheid en Aanvaarding

Wie producten van to oblivion wil kopen, moet handelingsbekwaam zijn. Mocht iemand capaciteitloos worden verklaard, dan mag hij geen producten kopen op de site van to oblivion en zo capaciteit van klanten verwerven. Zij moeten dan aankopen via hun wettelijke vertegenwoordigers. Deze wettige vertegenwoordigers zijn gebonden aan de Algemene Voorwaarden.

De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk door op een vinkje te klikken of een kruisje te zetten bij de woorden “ik ga akkoord met de voorwaarden”. De bestelling kan in geen geval definitief zijn zonder aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, de prijs en de beschrijvingen van het/de product(en).

De leverancier kan elke bestelling weigeren bij een ernstig vermoeden van misbruik, rechtsmisbruik of kwade trouw.

Artikel 4 - Annulering

To oblivion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van producten. Indien één of meerdere producten van een bestelling niet beschikbaar zijn, zal to oblivion de klant via e-mail of schriftelijk informeren dat zij zijn bestelling geheel of gedeeltelijk heeft geannuleerd of gesplitst.

Indien producten niet beschikbaar blijken te zijn en de klant hiervan op de hoogte wordt gesteld, maar hij heeft zijn producten al betaald, zal to oblivion zijn of haar bankgegevens vragen om het voor de betreffende producten betaalde bedrag onmiddellijk terug te betalen en de klant hiervan per e-mail op de hoogte te stellen. Hoe snel de terugbetaling daadwerkelijk wordt gedaan, hangt af van hoe de klant ervoor heeft gekozen om te betalen bij het doen van zijn aankoop. Als de klant merkt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, wordt hij geadviseerd contact op te nemen met zijn bank.

Ook zal to oblivion de bestelling annuleren indien de adresgegevens onduidelijk, onjuist of onvoldoende zijn om de producten te verzenden, zal to oblivion de klant via e-mail of schriftelijk informeren dat zij zijn of haar bestelling heeft geannuleerd. Als de klant zijn producten al heeft betaald, zal to oblivion zijn bankgegevens vragen om het voor de betreffende producten betaalde bedrag onmiddellijk terug te betalen.

Klanten kunnen hun bestelling alleen annuleren als deze nog niet is verwerkt. Zij kunnen dit doen door contact met ons op te nemen. To oblivion zal de bestelling annuleren en zijn bank vragen om het betaalde bedrag voor de betreffende producten onmiddellijk terug te betalen en de klant hiervan per e-mail op de hoogte te stellen. Hoe snel de terugbetaling daadwerkelijk wordt gedaan, hangt af van hoe de klant ervoor heeft gekozen om te betalen bij het doen van zijn aankoop. Als de klant merkt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, wordt hij geadviseerd contact op te nemen met zijn bank.

Artikel 5 – Prijzen en Facturering

Prijzen zijn die zoals weergegeven op de sites op het moment dat de klant zijn bestelling plaatst.

Genoemde prijzen tijdens het aankoopproces zijn uitgedrukt in euro's en inclusief BTW en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Product- en serviceprijzen zijn exclusief transportkosten: deze worden apart in rekening gebracht en de klant moet ze bovenop de aankoopprijs betalen. Elke korting die de klant krijgt, wordt in mindering gebracht op de prijs van de producten, niet op de transportkosten.

To oblivion behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopprijzen en transportkosten te wijzigen, hoewel de aangekochte producten en kosten altijd zullen worden gefactureerd zoals vermeld in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die gelden op het moment van aankoop, mits de producten voorradig waren.

De klant stemt ermee in dat to oblivion zijn facturen elektronisch verstuurt; maar als de klant een papieren factuur wil, kan hij deze eenvoudig aanvragen via ons contactformulier.

De producten blijven eigendom van to oblivion tot het moment dat de klant ze volledig heeft betaald, dus tot het moment dat hij de aankoopprijs en kosten volledig heeft betaald.

Artikel 6 – Betaalmethoden

Aankopen kunnen alleen online worden betaald, met VISA, Mastercard, American Express, Maestro, Bancontact/Mistercash, Paypal, Apple pay, Shopify Pay en via Direct Banking (ideaal voor Nederland). De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd zodra de aankoop is bevestigd, en de betaling gaat pas in op het moment dat de bank van de klant toestemming heeft gegeven aan to oblivion. Indien de bank van de klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

De klant garandeert dat hij gemachtigd is om betalingen uit te voeren via een van de hierboven vermelde betalingsmethoden, en dat er voldoende saldo op de bankrekening gekoppeld aan de creditcard staat om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken, bij gebreke waarvan to oblivion het recht heeft de bestelling weigeren. To oblivion gebruikt Mollie Payments om online betalingen af te handelen. To oblivion heeft geen toegang tot de vertrouwelijke betalingsgegevens van haar klanten en bewaart deze ook niet.

To oblivion behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee het een geschil heeft of die in het verleden een geschil heeft aanhangig gemaakt. To oblivion mag een bestelling ook weigeren indien de klant een eerdere bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald, bij een ernstig vermoeden van misbruik, misbruik van de wet of kwade trouw.

Artikel 7 – Producten bestellen

Producten to oblivion-aanbiedingen zijn die zoals ze op de sites verschijnen op het moment dat de klant zijn bestelling uitvoert, onder voorbehoud van beschikbaarheid van die producten.

Elke bestelling kan alleen geldig op de site worden geplaatst.

To oblivion verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om alle bestellingen zo snel mogelijk te leveren.

Alle producten die op de site te koop worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo gewetensvol en nauwkeurig mogelijk beschreven; maar de foto's op de website hebben geen enkele contractuele waarde. To oblivion kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten die kunnen voorkomen in de beschrijvingen van de producten of foto's, inclusief kleine variaties in kleuren en afmetingen.

Niettegenstaande enig schriftelijk bewijs waarover de klant beschikt, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alleen de gegevens geregistreerd in de it-systemen van to oblivion, die van zijn hostingpartners of internetbetalingspartners het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestellingen en het geheel van transacties die hebben plaatsgevonden tussen partijen. Om een bestelling te plaatsen, gaat de klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest de maat die hij wenst te ontvangen en klikt vervolgens op 'toevoegen aan winkelmandje'. Hierdoor wordt het geselecteerde artikel in de 'boodschappentas' geplaatst. De klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in de 'boodschappentas' bevindt. Als de klant zijn bestelling wil bevestigen, moet hij een leverings- en betalingsmethode selecteren. Gedurende het hele facturatieproces wordt het totaalbedrag dat betaald moet worden duidelijk vermeld. Zodra het betalingsproces is voltooid, is de bestelling nu definitief en kan deze niet meer worden gewijzigd. Dit is tenzij de klant expliciet via e-mail of schriftelijk vraagt om de bestelling te wijzigen, zijn of haar verzoek wordt aanvaard door to oblivion en de bestelling nog niet is verzonden.

De klant ontvangt in ieder geval een eerste e-mail ter bevestiging van zijn bestelling zodra hij zijn aankoop heeft gedaan. Ze krijgen dan een tweede e-mail wanneer hun bestelling wordt verzonden.

Artikel 8 - Leveringen

Bij het bevestigen van zijn bestelling kan de klant kiezen voor levering op een bepaald adres (thuis, op het werk of op een ander adres).

Indien de klant kiest voor levering op een bepaald adres, zal to oblivion haar best doen om ervoor te zorgen dat die bestelling binnen enkele dagen na bevestiging van de bestelling naar dat adres wordt verzonden. De vervoerder zal op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op dat adres aanwezig zijn en het/de pakket(ten) overhandigen aan de geadresseerde of iemand anders die op dat adres aanwezig is. Als er niemand aanwezig is, wordt er een bericht achtergelaten op het opgegeven adres waarmee kan worden gevraagd om een nieuwe bezorgpoging, hetzij op hetzelfde adres, hetzij op een van de afhaalpunten.

Als de klant er niet in slaagt om binnen twee weken na bevestiging van de bestelling een nieuwe bezorging te regelen, of als hij afwezig is wanneer die herbezorging plaatsvindt, wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar to oblivion, die vervolgens contact met de klant zal opnemen om de bestelling te regelen. geleverd, in welk geval de klant kan worden gevraagd om extra leveringskosten te betalen.

Bestelde producten worden geleverd op het afleveradres zoals opgegeven door de klant tijdens het bestelproces en dan onder de daarin beschreven voorwaarden.

To oblivion behoudt zich het recht voor om bestellingen op te splitsen in één of meerdere leveringen naargelang de producten beschikbaar zijn. Elke levering gaat

vergezeld van een e-mailmelding. Leveringen gaan vergezeld van een leveringsbon waarop ook de details van de geleverde goederen staan vermeld.

Mocht tijdens het leveringsproces een levering zoekraken, en de bepalingen van dit artikel worden nageleefd, dan zal to oblivion volledig op haar kosten een nieuwe zending sturen als het product nog beschikbaar is of de waarde van de bestelling inclusief transportkosten terugbetalen. De risico's van verlies en/of beschadiging gaan bij levering over op de klant.

Artikel 9 – Herroepingsrecht en retourneren

De klant kan binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product aan to oblivion melden dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht zonder dat hij uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gehouden is en zonder opgave van redenen.

De klant moet de volledige bestelling of een deel van de bestelling annuleren door ons een verzoek te sturen via ons contactformulier en de volgende informatie te bevatten: bestelnummer, datum van bestelling, verzendadres & producten (inclusief de naam, kleur en maat van elk artikel) en hun aantal.

Wanneer de klant de bestelling of een deel van de bestelling herroept, moet de bestelling 14 dagen na de melding worden teruggestuurd.

Het herroepingsrecht ten aanzien van geleverde producten geldt alleen voor zover het product ook wordt verzonden binnen 14 kalenderdagen nadat de klant aan to oblivion heeft gemeld dat hij zijn aankoop wil herroepen. To oblivion zal wachten met terugbetaling van de klant tot het moment dat to oblivion legitiem bewijs ontvangt dat het product naar onderstaand adres is verzonden of wanneer het product op onderstaand adres is aangekomen. Het herroepen product moet als nieuw worden teruggestuurd in de originele verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoopfactuur (waarvan de klant één exemplaar behoudt) en een ingevuld retourdocument. Retourzendingen waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd, worden geweigerd. 14 dagen nadat de klant de bestelling heeft ontvangen, kan to oblivion geen mail meer aannemen van klanten die hun bestelling willen herroepen.

Retourzendingen dienen te worden verzonden naar onderstaand adres.

To oblivion, Ten Houte 1, 8500 Kortrijk, België

De kosten en risico's verbonden aan het retourneren zijn voor rekening van de klant.

14 dagen nadat de klant de retourmelding van het product heeft gemeld en indien de producten op bovenstaand adres zijn aangekomen of de klant een bewijs kan overleggen dat hij of zij de producten heeft verzonden, wordt het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten teruggestort. In geen geval kan het terugbetaalde bedrag ooit hoger zijn dan wat de klant daadwerkelijk heeft betaald.

Dergelijke terugbetalingen worden als volgt gedaan:

Als een klant zijn bestelling met een creditcard heeft betaald, wordt na controle van de geretourneerde producten de creditcard gecrediteerd die de klant heeft gebruikt

om de geretourneerde producten te betalen, verminderd met de verschuldigde bedragen of de verkoopvouchers of kortingen die zijn gebruikt om de bestelling te betalen . De klant wordt terugbetaald volgens de procedures die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven. Als de klant voor zijn bestelling heeft betaald met een andere vorm van betaling, behalve met coupons en vouchers, zal de terugbetaling plaatsvinden door bijschrijving op het bankrekeningnummer dat hij op de retourvoucher heeft vermeld.

Indien gebruik wordt gemaakt van kortingsbonnen of waardebonnen, kan dit bedrag nooit in valuta worden teruggevraagd.

Wanneer de klant betaald heeft met een cadeaubon, wordt de bestelling op dezelfde manier terugbetaald. De cadeaubon wordt eerst opgewaardeerd en het resterende bedrag wordt terugbetaald door bijschrijving op het bankrekeningnummer dat op de retourvoucher is vermeld.

Artikel 10 – Wettelijke Garantie & Klachtenregeling

To oblivion garandeert dat de te koop aangeboden producten geen zichtbare of verborgen gebreken vertonen die het gebruik van het product onmogelijk of gevaarlijk maken.

Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten die de klant heeft onder zijn nationale wetgeving.

De klant is gegarandeerd tegen elke niet-conformiteit die bestaat bij de levering van een product en die zich manifesteert binnen twee jaar na levering. Deze periode van twee jaar wordt opgeschort zolang het nodig is om het product te herstellen of te vervangen of indien to oblivion en de klant onderhandelingen voeren met het oog op een minnelijke schikking.

De klant dient onmiddellijk contact op te nemen met de klantendienst indien hij een beroep wenst te doen op deze garantie en de niet-conformiteit in ieder geval binnen de twee maanden na ontdekking van het defect schriftelijk te melden via de klantendienst.

De garantie is in geen geval van toepassing op producten die opzettelijk of door nalatigheid van de klant zijn beschadigd; evenmin als de schade het gevolg is van verkeerd gebruik of slijtage. Klanten kunnen bij vragen over de garantie terecht bij de klantenservice.

Als de klant een klacht heeft, kan hij contact opnemen met de klantenservice. We zullen er alles aan doen om al uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Het bieden van deze garantie en klantenondersteuning is belangrijk voor to oblivion. Daarom zijn alle handelingen die een negatieve invloed kunnen hebben op de klantenservice verboden, zoals het doorverkopen van de producten, het opnieuw labelen van de producten of het exporteren buiten de Europese Unie voor commerciële doeleinden. De producten worden uitsluitend voor privédoeleinden verkocht.

De kosten die to oblivion maakt voor de controle op de naleving van het exportverbod voor commerciële doeleinden buiten de Europese Unie zijn bij overtreding voor rekening van de klant. To oblivion behoudt zich eveneens het recht

voor om een verkoop op te schorten of zelfs te weigeren indien er een prima facie aanwijzing bestaat dat het verbod niet wordt gerespecteerd.

Artikel 11 – Intellectuele Eigendomsrechten

Alle elementen (hierna de 'elementen' genoemd), waaronder teksten, de database met alle op de website gepubliceerde gegevens, de lay-out en grafische vormgeving van de webpagina's, de verkoopcatalogus, foto's, afbeeldingen, video en muziek op de site worden beschermd door het auteursrecht, databankenrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten wereldwijd, en blijven dus exclusief eigendom van to oblivion. Ze mogen dan ook niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, geïmiteerd of op welke manier dan ook worden gebruikt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van to oblivion. Dergelijke toestemming moet schriftelijk worden verkregen, tenzij to oblivion zelf het mogelijk heeft gemaakt om bepaalde elementen via sociale netwerken te delen, in welk geval de toestemming beperkt is tot de specifieke elementen en sociale netwerken waarvoor to oblivion het mogelijk heeft gemaakt om ze te delen. Elke overtreding hiervan zal worden vervolgd voor de rechtbanken.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

To oblivion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de systemen van de klant opgelopen door het bezoeken van de sites, met inbegrip van hacking of computervirussen.

To oblivion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in foto's of tekst die worden gebruikt bij het beschrijven van producten op sites.

To oblivion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet leveren van bestellingen omdat de producten niet op voorraad zijn of om redenen buiten haar macht, met inbegrip van overmacht, met inbegrip van storingen of opschorting van transport-, post- of communicatiediensten, in geval van overstroming of brand, ongevallen of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.

In alle gevallen waarin to oblivion aansprakelijk is of zou kunnen worden gehouden, zal de aansprakelijkheid van to oblivion beperkt zijn tot het bedrag dat de klant daadwerkelijk heeft betaald voor de betreffende bestelling.

Hoewel to oblivion probeert ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op de sites verschijnen nauwkeurig zijn, kunnen er fouten optreden. Als to oblivion een fout ontdekt in de prijs van producten die de klant heeft besteld, zal to oblivion de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en de klant de keuze geven om de bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen of te annuleren. Indien to oblivion geen contact kan opnemen met de klant wordt de bestelling geannuleerd. Als de klant annuleert en de producten al heeft betaald, ontvangt de klant een volledige terugbetaling.

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

Wat de consumenten betreft, zullen de wettelijke regels gevolgd worden, in alle andere gevallen zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd of desgevallend het Gentse hof van beroep.

De overeenkomst tussen de partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.

Artikel 14 – afwijkende algemene verkoopvoorwaarden en nietigheid

To oblivion kan de huidige Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen, onder meer om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Wijzigingen die via de website worden doorgegeven, gelden voor alle volgende aanbiedingen en bestellingen.

To oblivion behoudt zich het recht voor om het ontwerp en de inhoud van haar website op elk moment te wijzigen.

Mocht een rechterlijke beslissing ertoe leiden dat een van de artikel(en) of paragraaf(s) van deze algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere artikelen en paragrafen van deze algemene voorwaarden. algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 15 – Feedback

De verkoper verwelkomt opmerkingen en feedback. Alle feedback en opmerkingen kunnen via ons contactformulier naar de verkoper gestuurd worden .

Levering & afhandeling

VERZENDING TIJD

Uw bestelling wordt binnen 2-4 weken na uw bevestigingsmail verzonden. Houd er rekening mee dat internationale bestellingen langer kunnen duren vanwege langere afstanden en mogelijke douane. De leverdatum kan per locatie verschillen. We werken samen met Bpost.

VOLG JE PAKKET

Zodra je pakket ons magazijn heeft verlaten, sturen we je een e-mail ter bevestiging van de verzending, met een link om je pakket online te volgen. Heb je gewacht tot je geschatte leverdatum? Houd rekening met een paar dagen extra voor de bezorging van uw bestelling - onze partner doet zijn best om uw bestelling bij u te krijgen. Zorg ervoor dat je de trackinglink in de gaten houdt voor de laatste updates en informatie.

DOUANE

In sommige gevallen worden douane-/invoerrechten in rekening gebracht zodra het pakket het land van bestemming binnenkomt. Deze rechten moeten door de klant worden betaald. To oblivion heeft geen controle over deze kosten en we kunnen geen informatie geven over hoeveel deze kosten zullen zijn, aangezien het douanebeleid en de invoerrechten van land tot land verschillen. Het kan een goed idee zijn om contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor informatie over de huidige regels voordat u bestelt, op deze manier wordt u niet verrast door kosten die u niet verwacht.

VERZENDINGSZONES

Momenteel verzenden we naar de meeste regio's en landen over de hele wereld.

Bestelling annuleren of wijzigen

U kunt uw bestelling altijd annuleren zolang het verzendproces nog niet is gestart. Neem contact met ons op om het te annuleren

Nadat u uw bestelling online heeft voltooid, kunt u tot 24 uur nadat u uw bestelling heeft geplaatst een omruiling van de maat van het (de) gekochte artikel(en) aanvragen.

Wij bieden niet de mogelijkheid om verschillende artikelen te ruilen. Je kunt altijd vragen om een of meerdere artikelen uit je bestelling te verwijderen, zolang het verzendproces nog niet is gestart.

Meld een probleem met uw bestelling

HEBT U EEN BESCHADIGD ARTIKEL ONTVANGEN?

Neem dan contact met ons op en stuur ons een foto van het beschadigde artikel en uw ordernummer.

MIS JE ITEMS UIT JE BESTELLING?

Neem contact met ons op en stuur ons een foto van de productlijst die in uw pakket zat en uw bestelnummer.

HEEFT U HET VERKEERDE ARTIKEL ONTVANGEN?

Neem contact met ons op en stuur ons een foto van het verkeerde artikel, een foto van de productlijst die in uw pakket zat en uw bestelnummer.

© to oblivion 2023 | BTW BE0769721031

Scroll to Top

We use cookies to allow us to better understand how the site is used and to optimize your experience. By continuing to use this site, you consent to this policy. Click to learn more